İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Görev ve Sorumluluklarımız

Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün Görev ve Sorumlulukları:
 

a) Yabancı ülkelerdeki yüksek öğrenim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar.

b) Koordinatörlüğümüz, Avrupa Komisyonu’nun ülkemizdeki yürütücü kurumu pozisyonunda olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile koordinasyon ve iletişim sağlamakla yükümlüdür.

c) Koordinatörlüğümüz, Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Yükseköğretim KA103 ve KA107 alanındaki teklif çağrılarına başvuru yapar , sözleşmeleri imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporlarını gönderir. Bunun yanın sıra, programın kaliteli bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı çalışmalarının sağlanması ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar.

d) Üniversitenin , Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına entegrasyonu ile ilgili çalışmaları destekler.

e) Anlaşmalar/protokoller çerçevesinde (Erasmus Programı gibi) gerçekleşen öğrenci ve personel hareketliliğinde ilan ve seçim aşamasından hareketliliğin organizasyonu , takibi ve sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar.

f) Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü başvuru , kabul , karşılama , yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlar.

g) Yurtdışına giden öğrenci ve personelin hareketliliği için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili prosedürleri uygular, resmi yazıları hazırlar , kişileri yönlendirir ve yol gösterir.

h) Çalışma alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim , fuar , konferans , seminer , vb. aktivitelerde Üniversitenin temsilini sağlar.

ı) Uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapar ve takip eder.

i) Yurtdışındaki üniversitelerle yürütülecek olan lisans , yüksek lisans , doktora programlarının hazırlık ve yürütme aşamalarında ilgili birimlere destek sağlar ve koordinasyonunu gerçekleştirir. Yurtdışı/yurtiçi kaynaklı proje başvuruları yapar veya başvuru yapan birimleri destekler.

j)  Uluslararası proje çağrı ve duyurularını üniversite öğrenci ve personeline iletir , bilgilendirme toplantıları düzenler , proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar.

k) Üniversitenin Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunu sağlamak amacına yönelik olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer Avrupa Birliği araştırma programlarındaki gelişmeleri takip eder , bireysel/kurumsal girişimlere destek verir ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunar. Bu konuda üniversitenin araştırma alanında faaliyet gösteren birimleriyle (örneğin , Bilimsel Araştırma Birimi(BAP) , Araştırma Uygulama Merkezleri) koordinasyon içinde çalışır.

l) Yürütücü veya ortak olarak dahil olunan uluslararası projelerin yürütülmesine katkıda bulunur ve projelerle ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlar.

m) Üniversitenin uluslararası ortakları ile ulusal ortakları (diğer üniversiteler, sanayi gibi) arasındaki işbirliğini destekler, organize ve koordine eder. Böylece Üniversite merkezli bir ağ oluşturmaya çalışır.

n) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru , tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma , haberleşme , doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar.

o) Üniversitesinin uluslararası projelerinden elde edilen makine/teçhizat/sistem/cihaz envanterinin üniversitenin ilgili birimleri ile koordinasyon halinde kayıt altına alınmasına katkıda bulunur.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Menüyü Kapat